Jump to content

Guidelines

Przed podjęciem aktywności na forum zapoznaj się z regulaminem Forum Sugestii Shoper® (zwanego dalej „Forum”).

1. Definicje:

 • Usługodawcą Forum jest spółka Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie pod adresem: Bociana 22, 31-231 Kraków (zwana dalej „Usługodawcą”).

 • Forum - forum dyskusyjne, dostępne na stronie Usługodawcy https://www.shoper.pl/forum/ jest przeznaczone dla użytkowników oprogramowania sklepu internetowego Shoper® i służy do wymiany informacji i poglądów między Użytkownikami. Korzystanie z forum jest nieodpłatne.

 • Użytkownik – osoba fizyczna będąca Klientem korzystająca z Forum.

 • Klient – osoba korzystająca z oprogramowania Shoper®, na podstawie Umowy, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 • Konto Użytkownika – narzędzie umożliwiające korzystanie z forum po zalogowaniu się przez Użytkownika na stronie https://www.shoper.pl/forum/ . Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.

 • Nazwa Użytkownika – login Użytkownika, który nie może zawierać frazy „forum", „administrator", „moderator” oraz może mieć długość od 3 do 25 znaków.

 • Moderator / Administrator - osoba wyznaczona przez Usługodawcę do moderowania lub zarządzania Forum.

 • Post – wiadomość (treść) umieszczona na Forum przez Użytkownika.

 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie https://www.shoper.pl/forum/

 • Rejestracja – to jest dokonanie przez Użytkownika wszystkich czynności koniecznych do korzystania z Forum.

 • Temat - wątek tematyczny utworzony przez Użytkownika.

2. Założenia Forum:

 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu forum.

 • Korzystanie z Forum wymaga Rejestracji. Dane wymagane dla Rejestracji Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej https://www.shoper.pl/forum/, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu.

 • Użytkownik zobowiązany jest w trakcie Rejestracji do:

  • zaakceptowania Regulaminu, oraz

  • wyrażenia zgody do przetwarzania jego danych osobowych w zakresie korzystania z Forum oraz

  • podania Nazwy Użytkownika

Warunkiem koniecznym do zakończenia Rejestracji jest aktywowanie konta przez Administratora, po tym Użytkownik otrzymuje potwierdzenie na podany adres e-mail.

 • Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o jakichkolwiek zmianach danych do kontaktu, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, przy czym Użytkownik zobowiązany jest poinformować DreamCommerce S.A. o dokonanych zmianach poprzez samodzielną zmianę danych w ramach Konta Użytkownika.

 • Użytkownik dla korzystania z Forum posługuje się hasłem i Nazwą Użytkownika ustalonymi podczas Rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić poufność uzyskanego w toku Rejestracji hasła, nie udostępniać hasła osobom trzecim, a także niezwłocznie poinformować DreamCommerce SA o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i Nazwy Użytkownika lub Konta Użytkownika osobom trzecim.

 • Forum ma za zadanie umożliwić użytkownikom oprogramowania Shoper® dyskusję nad zagadnieniami związanymi z użytkowaniem oprogramowania oraz szeroko pojętą branżą e-commerce a także przekazywanie swoich uwag i pomysłów dotyczących rozwoju ww. oprogramowania (tj. przedstawianie sugestii w zakresie nowych funkcjonalności lub zmian w oprogramowaniu).

 • Forum składa się z 4 części:

 1. Edukacja - dział, w którym zamieszczamy informacje o wydarzeniach, szkoleniach, artykułach związanych z e-commerce.

 2. Platforma Shoper.pl - miejsce na propozycje i sugestie rozwoju oprogramowania Shoper, pytania odnośnie działania oprogramowania, oraz sugestie i nowości Appstore.

 3. Forum - miejsce dla dyskusji ogólnych na tematy dotyczące oprogramowania Shoper. 

 4. Miejsce na reklamę - tutaj można zaprezentować sklep działający na platformie Shoper (reklamy innych stron będą usuwane przez administrację forum) oraz zaproponować sprawdzone rozwiązania wspierające działalność klientów platformy Shoper.

 • Forum ma również za zadanie umożliwić spółce DreamCommerce S.A. zamieszczanie zapytań do użytkowników ww. oprogramowania dotyczących rozwoju funkcjonalności lub dodatkowych usług. W takim przypadku użytkownicy Forum biorą udział w głosowaniu na temat tego czy dana usługa jest potrzebna.

 • Spółka DreamCommerce S.A., twórca oprogramowania Shoper®, jednocześnie zastrzega, że:

  • Forum nie jest miejscem na zgłaszanie bieżących problemów technicznych związanych z użytkowaniem oprogramowania – powyższe problemy będą przekazywane do DOK i usuwane z Forum lub zamykane

  • treści zawarte na Forum w żaden sposób nie mogą stanowić podstaw do występowania z roszczeniami w zakresie konieczności oraz terminów wprowadzania przez spółkę DreamCommerce S.A. lub podmioty z nią powiązane jak również podmioty współpracujące lub będące następcami prawnymi spółki DreamCommerce S.A. proponowanych funkcjonalności lub zmian do oprogramowania.

 • Każdy uczestnik Forum może głosować na sugestie zgłoszone przez innych użytkowników. Do dyspozycji ma jeden głos na każdą zgłoszoną i zatwierdzoną przez administratora lub moderatorów sugestię.

 • DreamCommerce S.A. zastrzega sobie prawo decydowania o konieczności oraz kolejności wdrażania sugerowanych zmian.

 

3. Korzystanie z Forum:

 • Wypowiedzi dotyczące problemów technicznych związanych z bieżącym użytkowaniem oprogramowania będą przekierowywane do DOK;

 • Korzystając z Forum należy przestrzegać Regulaminu oraz zasad Netykiety.

 • Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą w wyniku Rejestracji, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania użytkownika do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego;

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron;

 • Każda ze stron jest uprawniona wypowiedzieć umowę o korzystanie z Forum bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

 • Korzystanie z Forum możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

- minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 • Użytkownik Forum ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz przydatność i zawartość merytoryczną zamieszczonych przez siebie treści (dane tekstowe, graficzne, audialne, audiowizualne itp.). Usługodawca (jako „host provider”) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, z zastrzeżeniem art. 14 u.ś.u.d.e. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

 • W przypadku powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia na Forum treści naruszających Regulamin, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: [email protected]

 • Zabronione jest zamieszczanie w ramach Forum bezprawnych treści lub treści, z którymi jest związana bezprawna działalność, a w szczególności treści, które stanowią:

  • utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i/lub przedmioty praw pokrewnych, a także przedmioty praw własności przemysłowej w rozumieniu Ustawy Prawo własności przemysłowej (np. znak towarowy) w przypadku gdy udostępniający je za pośrednictwem Forum użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z nich w powyższy sposób;

  • naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych oraz osób prawnych w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny (np. podanie nieprawdziwych informacji na temat osoby fizycznej lub osoby prawnej, zamieszczenie wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody);

  • naruszenie przepisów obowiązującego prawa czyli m.in. publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, popełnienia zbrodni lub występku, a także obrażanie uczuć religijnych w rozumieniu Ustawy Kodeks Karny;

  • naruszenie jakichkolwiek innych praw osób trzecich;

 • Użytkownik Forum, poprzez zamieszczenie treści na Forum, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego

 • Użytkownik Forum nie może zamieszczać na nim komunikatów o charakterze reklamowym oraz odniesień internetowych (linków) do treści nie związanych z proponowaną zmianą, nową usługą lub funkcjonalnością oprogramowania bez wcześniejszego  uzgodnienia z Usługodawcą;

 • Użytkownikowi Forum nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu zamieszczenia treści w ramach Forum oraz ewentualnego wdrożenia przez osobę trzecią (w tym spółkę Dreamcommerce S.A., jej następcę prawnego lub podmioty z nią powiązane) podanego przez użytkownika pomysłu na funkcjonalność, zmianę lub usługę;

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwiania dostępu do tych treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że są one bezprawne lub jest z nimi związana bezprawna działalność. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści;

 • W przypadku gdy w wyniku zamieszczenia przez użytkownika w ramach Forum danej treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody przez użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

4. Odpowiedzialność.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi poprawne korzystanie z Forum i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 • Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Forum sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Forum.

 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • szkodę użytkownika spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,

  • skutki korzystania z Forum przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

  • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

  • treść wszelkich wypowiedzi użytkownika, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Forum.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Forum z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań użytkownika oraz podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania użytkownik ponosi odpowiedzialność.

 • Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw użytkownika.

5. Postanowienia końcowe.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 • Usługodawca może zmienić Regulamin. W przypadku użytkowników zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku rejestracji lub innej umowy o świadczenie usług, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 • Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Forum w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.shoper.pl/forum/terms/

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2016 r.

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.